zapojte se s námi do kampaně za bezpečný internet nejen pro děti

nabídka pro školy Prahy 5

Akreditovaný vzdělávací program: Rizika internetu

Získejte základní přehled o hlavních rizicích spojených s chováním dětí v prostředí internetu včetně praktik útočníků a výsledky průzkumů. Připravíme vás na vedení vlastní preventivní aktivity a interaktivních programů přímo na vaší škole či vzdělávacím zařízení.

 • 1) Úvod - představení potřeby realizace preventivních aktivit již v rámci mateřských škol/resp. 1.stupni ZŠ, kdy podle aktuálních průzkumů i zkušenosti ze škol většina dětí dostává mobilní telefon s nástupem do 1. třídy či jejím průběhu. Vzhledem k tomu, že se v drtivé většině jedná o tzv. chytrý telefon (smart-phone), přichází nejvhodnější čas na to děti seznamovat s hlavními riziky spojenými s používáním telefonu, resp. informačních a komunikačních technologií jako celku.

 • 2) Závislost - představení problematiky nadměrného používání mobilních telefonů, situací, ve kterých není vhodné (etické) telefon používat, zdravotních aspektů i nástrojů pro omezení telefonu a jeho vlivu.

 • 3) Kyber. šikana - úvod do problematiky závadové komunikace, příklady nevhodné komunikace a jak je možné se jí bránit. Rady pro děti v případě, že se dostanou do situace, kdy se něco stane - nenechávat si věci pro sebe, nebát se upozornit na podezřelé jednání...

 • 4) Grooming - varování před falešnými identitami v on-line prostředí včetně predátorů, ověření člověka na druhé straně, doporučení ke sdělování osobních údajů / informování, pravidla pro schůzky "na živo"....

 • 5) Sexting - zásady pro pořizování fotografií a jejich sdílení, zákonná pravidla (souhlas) spojený s pořízením fotek, projevení nesouhlasu s pořízením či zveřejněním fotky pořízené rodičem či blízkým kamarádem...

 • 6) Nakupování online a mobilní aplikace - podpora mediální gramotnosti - význam uživatelských podmínek včetně vybraných ukázek, nákupy v aplikacích (zejm. hrách), problematika recenzí včetně falešných recenzí a nekalých praktik jejich získávání
 • Určeno pro: učitelé mateřských škol, pedagogové a jejich asistenti 1. a 2. stupně základních škol, pedagogové volného času, vychovatelé

  Délka: teoretická část 3 x 45 minut; praktická část 1 x 45 minut | Kapacita: 16 účastníků

  Lektor: Mgr. Jiří Průša (konzultant a lektor cz.nic / Bezpečně na netu)

Akreditovaný vzdělávací program: Digitální gramotnost

Získejte základní přehled a informace o rizicích spojených s používáním informačních technologií. Naučte se předcházet nebezpečnému chování u dětí a mladistvých, podporovat zdravé používání digitálního světa, jednat v krizových situacích a správně komunikovat se zainteresovanými. Sdílejte poznatky a zkušenosti v diskusi.

 • Část 1: Hardware a software počítače, vyhledávání informací: Seznámení s nejdůležitějšími komponenty hardwaru počítače (hlavně pojmy motherboard a hard disk) a základním softwarem (pojmy operační systém a příkazová řádka) povede k elementárnímu pochopení fungování digitálních zařízení a položí základní kameny pro jejich úspěšné používání. Seznámení s oblastí počítačových sítích povede k pochopení fungování internetu a možných rizik číhajících na každého uživatele celosvětového systému. Tématem budou síťová zařízení (pojmy router a switch), způsoby přenosu dat (pojmy packet, peer-to-peer, klient-server) a anonymizační nástroje (pojmy VPN a proxy). Praktickou částí pak bude nácvik instalace programů využitelných pedagogem při výuce a ochranných prvků počítače, např. antivirového programu. V poslední neméně významné části bude lektory kladen obrovský důraz na rozvoj schopnosti vyhledávat informace za pomoci prohlížeče a vyhledávače, např. nalezení návodu, jak si bezpečně nastavit mobilní telefon.

 • Část 2: Kybernetická bezpečnost: Abychom mohli digitální technologie správně používat, musíme se nejprve naučit jakým způsobem a s jakou mírou opatrnosti k nim máme přistupovat. Informace o nejosvědčenějších způsobech vytváření hesel a jejich bezpečném používání. Seznámení s různými druhy malwaru, jejich chováním v napadených zařízeních a způsoby jejich odstranění, dále s kybernetickými útoky a jejich účinnou obranou a riziky používání bezdrátových sítí (hlavně veřejné Wi-Fi). Účastníci si sami vyzkouší změny v nastavení svých vlastních mobilních telefonů, které povedou k větší ochraně zařízení. Lektoři poučí účastníky o různých internetových podvodech, jako jsou falešná upozornění, falešné nabídky, reklamy a zprávy (fake news či hoax) a o existenci phishingových útoků. Účastníci se také zaměří na rozpoznání falešného e-shopu a správného používání elektronického bankovnictví.
 • Určeno pro: učitelé mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií, pedagogové volného času a vychovatelé

  Délka: teoretická část 4 x 45 minut | Kapacita: 16 účastníků

  Lektor: Mgr. Věra Krajčová (Univerzita Hradec Králové); Mgr. Lukáš Vrba, DiS. (pedagog, certifikátor ECDL)

Akreditovaný vzdělávací program: Kyberšikana a internetoví kyberpredátoři

Obrovský digitální rozmach, který v dnešní době zažíváme, vnáší nové problémy do třídních kolektivů, komplikuje práci pedagoga a zvyšuje nároky na kompetence metodika prevence na škole. Rizika spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií mají významný vliv na vývoj dítěte a mohou omezit nebo zcela znemožnit normálnímu fungování ve škole i osobním životě žáka. Jejich včasné odhalení a správná náprava jsou nesmírně důležité. To klade zodpovědnost nejenom na učitele, ale také na rodiče dítěte a v neposlední řadě také na školu, která je ze zákona povinna vytvářet bezpečné prostředí a poskytnout ochranu. Vhodné využívání ICT může být ale také skvělým pomocníkem při pedagogické práci.

 • Část 1 - Kyberšikana: Detailní vysvětlení pojmu „kyberšikana“, seznámení s různými typy, druhy a stádií šikany on-line. Pochopení role svědka, oběti a agresora. Schopnost rozpoznání hranice šikany a škádlení mezi dětmi a schopnost vnímat varovné signály oběti či přihlížejících. Informace o specifických formách, jako je šikana učitele, kyberšikana a hraní on-line her či sebe-kyberšikana a o fenoménu „happy slapping“. Obeznámení s metodickými pokyny MŠMT a doporučeným řešením šikany na půdě školy. Informace o možnostech externí pomoci a poradny pro rodiče či pedagoga (OSPOD, školní inspekce, Linka bezpečí, Dětské krizové centrum) a dostupných existujících materiálech, které je možné využít k rozšíření znalostí o problematice i příme ve výuce. Učitel hraje významnou roli při předcházení šikany ve třídě či škole. Jeho úkolem je naučit žáky slušnému chování, asertivní komunikaci, vzájemnému respektu a spolupráci. Jeho povinností je zajistit příjemné klima, v němž se budou všichni žáci cítit bezpečně.

 • Část 2 - Kyberpredátoři: Seznámení s fenomény kybergrooming, sexting, internetoví predátoři, dětská prostituce, kyberstalking a rizika spojená s on-line seznamování a sledováním pornografie dětmi. Uvedení tuzemských i zahraničních kauz. Informace o příčinách vzniku, průběhu a následcích fenoménů, možnostech prevence rizikového chování a nápravy vzniklé situace. Vysvětlení důležitosti otevřené komunikace tabu témat mezi učitelem, rodičem a žákem. Rozvoj schpnosti rozpoznat falešný profil na sociálních sítích a uvědomění si jakým způsobem je možné zneužít osobní informace o nás dohledatelné na všude přítomném internetu. Obeznámení se způsoby ověření identity člověka na druhé straně a s pravidly, které je nutné dodržovat pro zachování bezpečnosti osobního setkání s člověkem poznaným přes internet. Informace o možnostech externí pomoci a poradny pro rodiče či pedagoga a dostupných existujících materiálech. Kybernetická bezpečnost: Abychom mohli digitální technologie správně používat, musíme se nejprve naučit jakým způsobem a s jakou mírou opatrnosti k nim máme přistupovat. Informace o nejosvědčenějších způsobech vytváření hesel a jejich bezpečném používání. Seznámení s různými druhy malwaru, jejich chováním v napadených zařízeních a způsoby jejich odstranění, dále s kybernetickými útoky a jejich účinnou obranou a riziky používání bezdrátových sítí (hlavně veřejné Wi-Fi). Účastníci si sami vyzkouší změny v nastavení svých vlastních mobilních telefonů, které povedou k větší ochraně zařízení. Lektoři poučí účastníky o různých internetových podvodech, jako jsou falešná upozornění, falešné nabídky, reklamy a zprávy (fake news či hoax) a o existenci phishingových útoků. Účastníci se také zaměří na rozpoznání falešného e-shopu a správného používání elektronického bankovnictví.
 • Určeno pro: učitelé mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií, pedagogové volného času a vychovatelé

  Délka: teoretická část 4 x 45 minut | Kapacita: 16 účastníků

  Lektor: Mgr. Věra Krajčová (Univerzita Hradec Králové); Mgr. Lukáš Vrba, DiS. (pedagog, certifikátor ECDL)

Čtení knihy Online ZOO

Veřejné čtení knihy starostkou městské části Praha 5, Renátou Zajíčkovou, přenese malé posluchače do prostředí zoologické zahrady, kde všechna zvířata používají chytré telefony, tablety či notebooky, aby se jejich prostřednictvím připojili k Internetu. V on-line světě však na ně čekají nejen radosti, ale i strasti. Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním Internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další. Novodobé studie ukazují, že děti jsou on-line ve stále nižším věku, proto je důležité se zaměřit i na tuto věkovou kategorii a seznámit ji s pravidly bezpečného chování na Internetu.

Délka: 60 minut │ Doporučená cílová skupina: 1. – 3. třídy │

Zábavný seminář: (Ne)bezpečný mobil

Seminář je zaměřen na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámí např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem nebo krádeží či pravidly instalace nových aplikací. Zvláštní část je věnována používání fotoaparátu a kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na sociálních sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geo-tagging). V neposlední řadě jsou posluchači upozorněni i na možná finanční rizika v podobě poplatků v aplikacích, plateb za data po překročení tzv. FUP či roamingu a zdravotní rizika.

Délka: 90 minut │ Doporučená cílová skupina: 6. – 8. třídy │

Zábavný seminář: On-line obsah za hranou

Cílem preventivního semináře je především podpora základního právního vědomí žáků při jejich pohybu na Internetu. Hlavní pozornost je věnována různým typům nelegálního on-line obsahu, který by žáci mohli, byť neúmyslně, vytvářet, ať již jde o rasismus, pomluvy či obsah související s kyberšikanou (vydírání, zveřejňování fotek bez souhlasu...).Jednotlivé typy nelegálního obsahu jsou demonstrovány na vybraných judikátech českých soudů, kdy žáci mají sami rozhodnout, zda je daný výrok legální nebo ne. V případě nelegálního výroku pak získají rovněž informaci o výši trestu, které za dané jednání padl. Součástí semináře je rovněž promítání jednoho dílu seriálu #martyisdead s následným rozborem nelegálního a nevhodného chování, které se často stává příčinou kyberšikany.

Délka: 90 minut│ Doporučená cílová skupina: 6. – 9. třídy │

Promítání seriálu #martyisdead následnou diskuzí

Co vedlo dosud bezproblémového patnáctiletého Martina přezdívaného Marty k tomu, aby vzal do ruky mobil a natáčel se v situacích, ze kterých mrazí? A musel zemřít, aby jeho rodiče zjistili, jak úzkostné pocity a hrůzné chvíle před svou smrtí zažíval? Byl skutečně patologickou zrůdou nebo obětí systematického vydírání?Internetový seriál #martyisdead (www.martyisdead.cz) natočený na základě skutečných příběhů kyber. šikany zobrazuje mnohdy až příliš drsnou realitu Internetu. Po promítání vybraných částí bude následovat moderovaná diskuze s rozborem typických rizikových situací.

Délka: 90 minut │ Doporučená cílová skupina:7. – 9. třídy / rodiče │

Seminář pro rodiče: Děti a mobilní telefony

Na sociální sítě dnes drtivá většina dětí chodí z mobilního telefonu. Jaké sítě to však jsou? Facebook je již „mrtvý“, místo něj je tu Instagram, TikTok a další. Co je možné na těchto sítích najít a čím jsou nebezpečné? Jaké hry děti hrají, kde je stahují a jak je to s reklamou ve hrách, placením uvnitř aplikací či nákupy her? Společně s odborníkem si odpovíme na tyto i další otázky. Zároveň si ukážeme, jaké fotky bychom neměli zveřejňovat a řekneme si, jak tím můžeme našim dětem uškodit. Řeč přijde i na rodičovské zámky a závislost.

Délka: 90 minut │ Doporučená cílová skupina: rodiče │